SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Zagovarčka platforma Empirika apeluje: povećanje taksi preti ugrožavanju regionalne stabilnosti

Članice zagovaračke platforme Empirika – organizacije civilnog društva, koje su i potpisnice ovog saopštenja, izražavaju veliku zabrinutost povodom nedavnih inicijativa i odluka kosovskih vlasti kojima su uvedeni nameti na robni promet iz Srbije i BiH. Ove odluke su protivne odredbama definisanim Sporazumom o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi (CEFTA) i ugovornim obavezama potpisanog Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Takođe, svedoci smo da ovi jednostrani akti doprinose daljem pogoršavanju bezbednosnih prilika na Kosovu, koji prete da ugroze teško stečeni mir i dodatno nas udaljavaju od procesa dijaloga i započete normalizacije odnosa.
Posebnu zabrinutost izazivaju primetan nemir, neizvesnost i strah koji vladaju među stanovništvom, kako na severu tako i u opštinama sa većinski srpskim stanovništvom širom Kosova i prete daljoj destabilizaciji prilika i narušavanju međuetničkih odnosa na Kosovu. Ovakav razvoj događaja u periodu koji je pred nama može negativno uticati na pitanja lične i opšte sigurnosti, slobode kretanja i prava i poštovanja svih zajednica (ljudi) koji žive na Kosovu.
Imajući u vidu svu kompleksnost odnosa na relaciji najodgovornijih zvaničnika Prištine i Beograda, uključujući i nedavno kršenje Sporazuma o slobodnoj trgovini CEFTA, pozivamo Vladu Kosova da bez daljeg odlaganja povuče odluku o uvođenju dodatnih taksi od 100% i time pokaže spremnost da pozitivno odgovori na novonastalu krizu i preuzme odgovornost za smirivanje tenzija među nevećinskim zajednicama na Kosovu. Takođe, pozivamo na uzdržanost i odgovorno ponašanje svih relevantnih institucija i instanci, kao i na povratak politici beskompromisnog poštovanja zakona kojima se štite prava srpske i ostalih nevećinskih zajednica na Kosovu.
Isto tako, apelujemo na najviše predstavanike Prištine i Beograda da ulože maksimalne napore koji će voditi ka smirivanju postojećih tenzija i preduzmu odlučne korake ka nastavku prekinutog dijaloga. U protivnom, dalje zaoštravanje postojeće situcije neizbežno vodi ka pogoršanju međuetničkih odnosa i otvara mogućnost konflikta među duboko podeljenim zajednicama na Kosovu.
Istovremeno, pozivamo međunarodnu zajednicu, u prvom redu EU i države članice Kvinte, da ulože maksimalne napore u smirivanju novonastalih tenzija, pre svega da aktivnim delovanjem doprinesu oživljavanju dijaloga između Prištine i Beograda i diplomatskim naporima osiguraju doslednu primenu sporazuma postignutih u okviru briselskog dijaloga. Dalje insistiranje na povratak dijalogu i efikasna primena Briselskog sporazuma predstavljaju apsolutni proritet svih
strana uključenih u ovaj proces koji svojim delovanjem moraju doprineti ublažavanju tenzija i uspostavljanju poverenja među zajednicama na Kosovu.
Potpisnici:
NVO Aktiv
NVO Komunikacija za razvoj društva – CSD
NVO Mreža za građanski aktivizam – MGA
NVO Humani centar Mitrovica
NVO Forum za razvoj i multietničku saradnju – FDMC
NVO Centar za zastupanje demokratske kulture – ACDC
NVO Centar za prava manjinskih zajednica – CRMC

Thirrja e Platformës së Avokimit Empirika: Rritja e taksave kërcënon të rrezikojë stabilitetin rajonal

Anëtarët e Platformës së Avokimit Empirika – organizata të shoqërisë civile që kanë nënshkruar këtë deklaratë, shprehin shqetësimin e tyre të thellë lidhur me nismat dhe vendimet e fundit të mara nga autoritetet e Kosovës me të cilat janë vendosur taksa mbi trafikun e mallrave nga Serbia dhe Bosnja dhe Hercegovina. Këto vendime dalin në kundërshtim me dispozitat e definuar nga Marrëveshja e Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore (CEFTA) dhe detyrimet kontraktuale të Marrëveshjes për Stabilizim dhe Asociim. Gjithashtu, jemi dëshmitarë se këto veprime të njëanshme kontribuojnë në përkeqësimin e mëtejshëm të sigurisë në Kosovë, të cilat kërcënojnë paqen e vështirë të fituar dhe na largojnë gjithnjë e më shumë nga procesi i dialogut dhe normalizimit të marrëdhënieve.
Shqetësim të veçantë paraqet pasiguria e dukshme, paqartësia dhe frika që përhapet ndër komunitetet lokale, si në veri ashtu edhe në komunat me shumicë serbe në mbarë Kosovën dhe kërcënon destabilizim të më tejmë të situatës dhe përkeqësim të marrëdhënieve ndëretnike. Ky zhvillim i ngjarjeve në periudhën para nesh mund të ndikojnë negativisht në çështjet personale dhe të përgjithshme të sigurisë , lirinë e lëvizjes, dhe të drejtat dhe respektimin e të drejtave të të gjitha komuniteteve (njerëzve) të cilët jetojnë në Kosovë.
Duke pasur parasysh kompleksitetin e marrëdhënieve midis zyrtarëve të lartë në Prishtinë dhe Beograd, si dhe shkeljen e fundit të Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore (CEFTA), ne i bëjmë thirrje Qeverisë së Kosovës që pa u vonuar të tërheq vendimin e tyre për vendosjen e taksave 100%, dhe në këtë mënyrë të demonstroj gatishmëri që të ndikoj pozitivisht në krizën e krijuar dhe të marë përgjegjësi për uljen e e shqetësimit të komuniteteve jo-shumicë në Kosovë. Ne gjithashtu kërkojmë përmbajtje dhe sjellje të përgjegjshme të të gjitha institucioneve dhe instancave relevante si dhe kthimin në politikën e respektimit të pa kompromis të ligjeve të cilat mbrojnë të drejtat e komunitetit serbe dhe komuniteteve tjera jo-shumicë në Kosovë.
Po ashtu, u bëjmë thirrje përfaqësuesve të qeverisë në Prishtinë dhe Beograd që të maksimizojnë përpjekjet e tyre të cilat do të çojnë në zvogëlimin e tensioneve aktuale dhe të marrin hapa të vendosur për vazhdimin e dialogut të ndërprerë. Përndryshe, intensifikimi i mëtejshëm i situatës ekzistuese në mënyrë të pashmangshme çon në përkeqësimin e marrëdhënieve ndëretnike dhe hap mundësinë e konfliktit midis komuniteteve të ndara thellë në Kosovë.
Njëkohësisht i bëjmë thirrje bashkësisë ndërkombëtare, në radhë të parë BE-së dhe shteteve anëtare të Kuintit , që të maksimizojnë përpjekjet e tyre në qetësimin e tensioneve të krijuara, dhe para se gjithash të ndikojnë aktivisht në ri-ngjalljen e procesit të dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit dhe përmes angazhimit diplomatik të sigurojnë zbatimin konsekuent të marrëveshjeve të arritura deri më tani në kuadër të dialogut të Brukselit. Insistimi për kthimin në dialog dhe zbatimi efikas i Marrëveshjes së Brukselit duhet të paraqes prioritet absolut për të gjitha palët e përfshira në këtë proces të cilët me veprime të veta duhet të kontribuojnë në zbutjen e tensioneve dhe vendosjen e besimit ndërmjet komuniteteve në të Kosovës.
Nënshkruesit:
NGO Aktiv
NGO Communication for Social Development – CSD
NGO Mreža za građanski aktivizam – MGA
NGO Human Centar Mitrovica
NGO Forum for Development and Multiethnic Collaboration – FDMC
NGO Advocacy Centre for Democratic Culture – ACDC
NGO Center for the Rights of Minority Communities- CRMC

 

Appeal of the Empirica Advocacy Platform: The tax increase threatens to endanger regional stability

Members of the Empirica Advocacy Platform – civil society organizations who are signatories of this statement, wish to express their deep concern regarding recent initiatives and decisions introduced by Kosovo authorities that target the traffic of goods from Serbia and Bosnia and Herzegovina. These decisions run counter to requirements defined by the Central European Free Trade Agreement (CEFTA) and the contractual obligations of the Agreement on Stabilization and Association. Moreover, we are witness to the fact these unilateral actions contribute to a further worsening of security conditions in Kosovo, which pose a threat to the hard-won peace and take us ever-further from the dialogue process and normalization of relations.
What poses particular concern is the instability, uncertainty and fear that current pervades local communities throughout Kosovo, both in the north as well as in Serbian-majority municipalities south of the Ibar. This has the potential to contribute to further destabilization and a deterioration in inter-ethnic relations. These recent developments can negatively affect questions of personal and collective security, freedom of movement as well as the rights and respect afforded to all communities in Kosovo.
Bearing in mind the complexities in the relationship between high officials in Pristina and Belgrade, as well as the recently violated Central European Free Trade Agreement (CEFTA), we call on the Government of Kosovo to reverse their decision on the imposition of 100% taxes without delay. By doing this, they would demonstrate their readiness to remedy this crisis and undertake accountability for the reduction in tensions between majority and non-majority communities in Kosovo. We furthermore call for the restraint and responsible behavior of all relevant institutions and for the return to a policy of uncompromising respect for the laws that protect the rights of the Serbian and other non-majority communities in Kosovo.
Likewise, we appeal to government representatives in Pristina and Belgrade to maximize their efforts to reduce current tensions and to take decisive steps towards the continuation of the interrupted dialogue. The alternative to this is a deterioration of the current situation that will invariably lead to a worsening of inter-ethnic relations and opens the possibility of renewed conflict between deeply divided communities in Kosovo.
At the same time, we also appeal to the international community, namely the European Union and members of the ‘quintet’ group, to greatly increase their efforts to reduce these newly-sparked tensions. We ask that they do this through actively contributing to the re-invigoration of the dialogue process between Pristina and Belgrade and to ensure, through diplomatic efforts, the consistent application of agreements reached within the framework of the Brussels dialogue. Insistence on a return to dialogue and the effective implementation of the Brussels Agreement should constitute an absolute priority for all parties involved in this process and those same actors must contribute, through concrete steps, to a easing of tensions and the establishment of trust between communities in Kosovo.
Signatories:
NGO Aktiv
NGO Communication for Social Development – CSD
NGO Network for Civic Activism
NGO Human Center Mitrovica
NGO Forum for Development and Multiethnic Collaboration – FDMC
NGO Advocacy Centre for Democratic Culture – ACDC
NGO Center for the Rights of Minority Communities- CRMC

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *